Algemene Voorwaarden

Disclaimer, Algemene Gebruiksvoorwaarden en Privacyregeling Universal Music Belgium nv

Artikel 1. Algemeen

Deze overeenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door Universal Music Belgium nv (hierna “Universal Music Belgium”) op de site www.universalmusicandbrands.be en andere websites van Universal Music Belgium. Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, Universal Music Belgium, gevestigd te Excelsiorlaan 9, B-1930 Zaventem, met RPR Brussel nummer 0452.127.490.

Het algemeen telefoonnummer is 02 775 81 40 en faxnummer is 02 770 50 06.

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden. De gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht gelezen en ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruiksovereenkomst (hierna “de Algemene Gebruiksvoorwaarden”).

Universal Music Belgium behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Daarom is het aangewezen als gebruiker om bij elk bezoek aan deze website de Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

Artikel 2. De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Universal Music Belgium en haar activiteiten. Alhoewel Universal Music Belgium zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Universal Music Belgium niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Universal Music Belgium een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van Universal Music Belgium. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien.

Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent te koop aangeboden producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. De aankoop van de producten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden.

Universal Music Belgium kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 3. Intellectuele rechten

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Universal Music Belgium of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.

De gebruiker erkent derhalve uitdrukkelijk dat de structuur van www.universalmusicandbrands.be, de gegevensbestanden en de afzonderlijke gegevens (teksten, afbeeldingen, grafische elementen, muziek- en videofragmenten, ...) van www.universalmusicandbrands.be worden beschermd en hetzij eigendom zijn van Universal Music Belgium, hetzij van haar informatieleveranciers. Niets daarvan mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, vertaling, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Universal Music Belgium.

Indien de gebruiker de mogelijkheid krijgt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, moet de gebruiker zelf de rechten bezitten of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikken voor de exploitatie op de website. Hierdoor vrijwaart de gebruiker Universal Music Belgium tegen alle mogelijke aanspraken van derden van welke aard ook.

Artikel 4. Virussen en misdrijven

Universal Music Belgium onderneemt al wat redelijk mogelijk is om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en exoneratiebeding

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Universal Music Belgium geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de website of de websites waarnaar zij een link legt. De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Universal Music Belgium en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website. Gelieve een bevoegd professioneel persoon te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat aangepast is aan uw situatie. Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan Universal Music Belgium in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door i) de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; ii) informatie of inhoud van de website; iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of iv) de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als Universal Music Belgium of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op U van toepassing is. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als U het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Universal Music Belgium heeft met haar technische leveranciers 'service level agreements' afgesloten met als doel om de beschikbaarheid van www.universalmusicandbrands.be zo optimaal mogelijk te verzekeren. Indien er zich ondanks alle inspanningen toch problemen zouden voordoen, kan Universal Music Belgium in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld worden voor een eventueel geleden schade, onder meer in geval van het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om deze websites te bezoeken. Universal Music Belgium treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen u en die derden. Universal Music Belgium draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt, en geeft geen enkele garantie hieromtrent van welke aard ook. U kunt Universal Music Belgium niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van de gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

Artikel 6. Anti-spamming-politiek

Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet om verzocht hebben. Deze mails hebben voornamelijk commerciële doeleinden. Dit soort praktijken zijn niet alleen agressief, ze overbelasten ook de communicatiemiddelen servers en verhinderen zo de communicatiedoorstroming. Universal Music Belgium laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatieve of publicitaire mails aan zijn gebruikers.

Het is verboden een verbinding of server van Universal Music Belgium te gebruiken om grote hoeveelheden ongevraagde elektronische berichten te versturen, antwoordberichten te ontvangen op ongevraagde berichten, of een overdreven aantal berichten te versturen naar nieuwsgroepen waarvan de titel of het onderwerp niets te maken heeft met de titel van het discussieforum of die als aanstootgevend of beledigend kan worden ervaren, of nog, die het imago van Universal Music Belgium Group of de daaraan verbonden entiteiten schaden. Universal Music Belgium behoudt zich het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd.

Artikel 7. Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii), de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Universal Music Belgium, of derden; iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; (v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. Universal Music Belgium behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Artikel 8. Anti-misbruikmaatregelen en anti-misbruiklijn

Universal Music Belgium heeft het recht om onmiddellijk de toegang te ontzeggen zonder rechterlijke tussenkomst indien bijvoorbeeld:

  • de gebruiker de diensten van Universal Music Belgium gebruikt op een onrechtmatige manier, dit is op een wijze die in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden;
  • de gebruiker informatie verspreidt op een manier die in strijd is met de nationale of internationale regels, de algemeen geaccepteerde normen en waarden, de goede zeden, of deze Algemene Gebruiksvoorwaarden;
  • de gebruiker berichten verspreidt die discriminerend zijn op het vlak van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of als kwetsend kunnen geïnterpreteerd worden.

Deze maatregelen hebben als doel de gebruikers van Universal Music Belgium te beschermen en een degelijke en verrijkende Internetomgeving te creëren. Laten wij samen tegen het misbruik strijden. Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van het netwerk kan worden gemeld op volgend adres: Universal Music Belgium, Excelsiorlaan 9, B-1930 Zaventem.

Gebruik van cookies: Universal Music Belgium gebruikt cookies om u beter van dienst te kunnen zijn bij een volgend bezoek aan de internetsite. Een cookie is een identificeerder die de internetsite kan versturen naar uw browser en die op uw computer wordt bewaard om het volgende bezoek aan de internetsite vereenvoudigen. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u verwittigd wordt telkens cookies worden aangemaakt.

Artikel 9. Privacy Policy

Zie Privacy Policy

Artikel 10. Geschillen

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op geschillen inzake de naleving van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Privacyregeling. Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.